z pohledu jiných aneb co o mně říkají hvězdy


Ctím astrologii, neboť vím, že se tam ukrývá mnoho pravdy. A protože se jí také zabývám již dlouho, vím, že astrologie nám pootevře náš svět, náš život zhruba na 70%. A proto jsem požádala také já jiného astrologa, kterého si vážím, aby mi vypracoval rozbor osobnosti právě z pohledu astrologie. A tento rozbor osobnosti bych také ohodnotila zhruba na 70%, některé věci v něm pravdivé nejsou, většina však ano. Pokud chcete do tohoto rozboru nahlédnout, máte možnost.

Předmluva

Narození každého člověka je provázeno souborem aktuálních planetárních konstelací, které každému zrozenci vtiskují originální kombinaci charakterových vlastností. Tyto planetární konstelace se nazývají aspekty a zmiňuji se o nich proto, že se s tímto slovem budete setkávat v textu.

Slunce ve Štíru a Měsíc v Panně
Nikdy není pochyb o Vašem stanovisku. Vaše duševní aktivita, Vaše vědomí světa, který Vás obklopuje, a Vaše ochota vyjadřovat to, co si myslíte a cítíte, zabarvují Vaše názory úžasnou upřímností. I když Vás snad diplomacie nabádá k ovládání ve výrazech, víte velice dobře, co si myslíte. Kohokoli jiného můžete oklamat, ale sama sebe nikdy. Máte výrazné rozumové nadání a Vaše názory jsou tak silně osobní, že pro Vás bude nejlepším povoláním nějaká umělecká dráha, kde budete moci vyjádřit sebe sama. Vaše ctižádost se týká spíše výrazu, jistoty a osobního uznání než moci a autority, a ať dosáhnete jakékoli moci, bude to spíše vliv na myšlení druhých než nadvláda nad jejich činností. Vědomí světa Vám dodává výřečnost ve vyjadřování politických názorů. Jste reformátorka, ale spíše v intelektuální než společenské rovině - chcete totiž přimět lidi k myšlení a na jiných necháváte, aby je živili a vládli jim. Citově jste vášnivá a přitažlivá se značnou dávkou sexuality. Máte zvláštní druh věrnosti, který nezabraňuje občasným úletům, ale obvykle se zase vrátíte "do hnízda". Působíte na druhé magickou přitažlivostí a nedokážete odolat, abyste nevyzkoušela svou moc, což Vám může přinášet problémy, přestože se z nich většinou dostanete bez úhony. Nesnášíte, když se někdo šťourá ve Vašich soukromých záležitostech a bráníte se všem snahám o čmuchání ve svém soukromí. Na druhé straně nesmírně ráda nasloucháte klevetám a dokonce je předáváte dál - ovšem ne vždy s dobrými úmysly. Umíte být velmi kousavá a když chcete, jste schopna nenávidět i milovat zároveň. Vaše jedovaté poznámky v sobě mají jistou chladnou nestrannost, která jim dodává větší účinnost. V každém případě jste velmi kritický člověk, jak vůči druhým lidem, tak v abstraktních, uměleckých nebo literárních záležitostech. Máte v sobě něco z gurmána, milujete jídlo a pití a všechny krásné věci života, oddáváte se jim s nezávislostí, která neodporuje diktátu dobrého vkusu a všeobecně uznávaných zvyklostí. Máte určitý smysl pro hřích, ale značný cit pro názor veřejnosti a většinou se Vám daří udržet si dobré mínění okolí a všechno Vám prochází.

Slunce konjunkce Venuše
Jste populární, oblíbená u druhého pohlaví, máte výraznou osobnost se silnou přitažlivostí a plamenem vášně, který vyvěrá z dobré nálady, jakéhosi všudypřítomného optimismu a dobrého kamarádství. To Vám přináší mnoho obdivovatelů, kteří mají dobré finanční a společenské zázemí: ženy s tímto aspektem se obvykle vdávají do vyšší společenské vrstvy - ovšem bez lásky, takže obvykle kráčí k oltáři se svým šéfem nebo jeho synem. Tento aspekt propůjčuje Vašemu vzhledu zvláštní romantické kouzlo, protože máte příjemný vzhled a Váš idealismus z Vás přímo čiší a vytváří kolem Vás magickou auru. Je to sexuální přitažlivost, ale navíc ještě něco idealističtějšího - romantického. Milujete krásné věci a máte vybraný a nesobecký vkus. Tento aspekt má velice posilující vliv v citové i materiální oblasti.

Slunce konjunkce Mars
Vyznačujete se jistou odvahou, pohotově říkáte své mínění a nejste příliš taktní. Neznáte význam slova strach - ani v tělesném, ani v psychickém slova smyslu. Zaútočila byste holýma rukama na lva nebo byste si troufla diskutovat o právní záležitosti na půdě nejvyššího soudu se stejnou, až agresivní vírou ve vlastní schopnosti. Je to obdivuhodné, ale není to vždy rozumné. V důsledku nemoudré volby protivníků Vás provází hodně porážek (verbálních i jiných), a proto si stále musíte dávat pozor, abyste se nesnažila prorazit zeď hlavou. Jste člověk, který se nevzdává, i když je pod tvrdým tlakem okolí. Máte nesmírnou duševní i tělesnou energii a není dobré, když se Vaše schopnosti deformují kvůli svárům nebo se Vaše síly rozmělňují ve výbušnosti. Tato Vaše impulzivita může přinášet problémy s muži. Sebekontrola by proto měla být Vaším ustavičným cílem v osobních i obchodních záležitostech, a když jste v pokušení udělat nebo říct něco smělého, měla byste si neustále připomínat, že "jen blázni se vrhají tam, kam se andělé bojí vstoupit". Vaše výrazná osobnost a rychlé myšlení Vás dovedou daleko, ovšem pokud se naučíte překonat zvláštnosti své povahy.

Slunce trigon Saturn
Jste vážná, bez známky sklíčenosti nebo deprese, a jste schopna soustředěného úsilí. Dveře se Vám samy otevírají a příležitosti se Vám přímo nabízejí nebo si je snadno vytváříte, díky čemuž se můžete těšit na značné štěstí. Vaše vitalita a vůle stoupá s časem, životní postup je pomalý, ale stálý, a ve zralém a pozdním věku se můžete dočkat značných úspěchů a poct. Pozor ale na sklon k relaxaci, způsobující absenci směru a záměru. Tendence tohoto aspektu také může někdy vést k samolibosti, domýšlivosti a pýše, a tím pádem k zcestnému ventilování ctižádosti a energie.

Měsíc semikvadratura Merkur
Jste hovorná, výřečná a vtipná. Možná nemáte cvičenou mysl, ale to Vám nezabrání, abyste se nezabývala duševními záležitostmi - buď je to Váš koníček, nebo přímo způsob obživy. Co Vám chybí na vytrvalosti, to nahrazujete hbitostí a pohotovostí. Tento aspekt Vás může dovést do sfér, kde se hodně píše nebo mluví, a kde je přínosem vtip, chytrost a schopnost na všechno odpovědět. Někdy ale máte sklon hovořit až příliš a musíte pěstovat rezervovanost v řeči, protože když si necháte určité věci jen pro sebe, napomůžete tím jejich rozvoji. Plýtváte duševními silami, když všechno zveřejníte. Nemáte příliš vytříbené logické uvažování a musíte se vědomě a důsledně snažit držet hlavního proudu diskuse. Potřebujete značný duševní trénink, kterému jste se pravděpodobně vyhýbala již od útlého mládí. Pravděpodobně "kloužete" jen po povrchu věcí a pomáháte si spíše vtipem než intenzivní pílí, ale se svou chytrostí, vtipem a přizpůsobivostí si docela dobře vystačíte.

Měsíc sextil Mars
Máte aktivní myšlení - ostré, rychlé, sarkastické - a výstižně se vyjadřujete. Máte agresivního ducha, který se může a nemusí projevit ve Vašich činech, ale dodá křídla Vašim plánům a rozlet Vašim myšlenkám. Dobře ovládáte své vášně, které jsou silné a používáte svůj hněv k dobrému účelu. Jste nebezpečný nepřítel, protože držíte svůj plamen vášně na uzdě a dokážete ho zaměřit přesně na cíl.

Měsíc opozice Jupiter
Jste usměvavá a srdečná, tolerantní vůči ostatním i vůči sobě. Jste typem bezstarostného člověka, který bere lidi takové jací jsou, a díky tomu jste velmi oblíbená. Jste optimistická ve finančních záležitostech a máte pocit, že Vaše peněženka bude stále plná, ovšem extravagance, která z toho pramení, může ohrozit Vaši materiální situaci. Pravděpodobně máte jisté světské statky, ale to samo o sobě pro Vás neznamená žádnou jistotu - peníze přicházejí a odcházejí, aniž by Vám působily velké starosti. Toto je jeden z požitkářských aspektů, což je spojeno také s touhou po bohaté a luxusní stravě, takže pozor na přejídání a z toho vyplývající zdravotní potíže.

Měsíc kvadratura Neptun
Tento aspekt oslabuje Vaše tvůrčí nadání, způsob myšlení a vyjadřování, protože vnáší nerealistickou notu do Vašich představ a praktické záležitosti zahaluje mlhavými a nejasnými konturami. V obchodním počínání, myšlení i v lásce musíte stát pevně nohama na zemi, protože se nadmíru zhlížíte v oblačným dálavách. Jste schopna snít s otevřenýma očima a vymýšlet smělé plány, které by byly báječné, ovšem pokud byste je Vy (ale Vy raději ne), nebo někdo jiný mohl uskutečnit. To dodává Vaší povaze jistý naivní půvab. Dokážete věřit na víly a duchy, stejně jako jiní věří nějakému politikovi či hrdinovi, a Vaše ustavičná láska k mystice bude fascinovat Ty, kteří milují nevinnost, dětinskost a nezkaženost. Ale to všechno Vám příliš nepomůže ve skutečném světě a nepraktický přístup k mnoha věcem bude stát v cestě Vašemu rozvoji, dokud se pevně nepostavíte na zem a nezvolíte si reálný cíl.

Merkur konjunkce Uran
Máte ostré, skvělé, kritické myšlení se silnou zálibou v technice. Milujete konverzaci na úrovni, dobrou četbu i drama. Pravděpodobně se vypracujete do úctyhodného a autoritativního postavení v oblasti kritiky, umění nebo techniky. Váš způsob řeči je dynamický a řízný, někdy trhaný, ale slova vycházejí s úsečnou rychlostí a nevysvětlitelným půvabem. Nechodíte kolem horké kaše, ale Váš úsudek nese známky jisté objektivity, která zmírňuje Vaší ostrost. Jste schopna značné rozvahy v duševních procesech a uprostřed citového víru dokážete myslet rychle a s krajní logikou. Jste individualistka a usilujete o realistické uspokojení své individuality. Jste neústupná, ale vážíte si názorů druhých, i když s nimi nesouhlasíte.

Venuše konjunkce Mars
Jste nesmírně přitažlivá pro druhé pohlaví. Toto je aspekt těch, kteří mají kouzlo osobnosti. Druzí ho mají také, ale Vy ho máte v nesmírně přitažlivé formě a nikdo Vám ho nemůže vzít. Máte rovněž štěstí ve finančních záležitostech, i když ráda utrácíte peníze a možná ne vždy zrovna prakticky. Zdá se, že jste chráněna před nouzí navzdory skutečnosti, že Vám peníze prokluzují mezi prsty. V milostných záležitostech jste citlivá, i když v sobě máte jistý tvrdý rys, který může dovádět partnera a Vaše obdivovatele k zoufalství. Uvědomujete si své schopnosti a neváháte je využít. Toužíte po obdivu, vzrušení a pochlebování, ale především potřebujete oddanost jedné osoby - to znamená pokaždé jedné: nejste totiž stálá v přísném smyslu tohoto slova. Možná se považujete za vzor oddanosti a věrnosti, ale to Vám nezabrání ve flirtování, když na to máte náladu. Toto je výborný aspekt pro jednání s velkými skupinami lidí a pro uměleckou práci jakéhokoliv druhu. Ve Vašem způsobu vyjadřování je jistá ohnivost, která dokáže zaujmout fantazii publika, a Vaše přitažlivost může mít za příznivých podmínek velmi rozsáhlý vliv. Na druhé straně Vám Vaše city mohou působit problémy a značný žal. Dlouho Vás tíží zklamání v nějaké milostné záležitosti a nedovoluje Vám těšit se z obdivu, kterého se Vám dostává. Musíte si dávat pozor, aby Vás trochu nedospělý postoj k lásce nepronásledoval až do zralého věku. Jste jednou z těch, které jsou stále mladistvé - jen si dejte pozor, abyste nebyla stále dětinská!

Venuše trigon Saturn
Tento aspekt poskytuje stálost Vaší citové povaze a kdykoli Vám umožní ustálit svůj život a zotavit se z případných výkyvů. Pod Vašimi největšími zmatky se vždy bude skrývat stoický klid, poskytující Vám pevnou základnu, na které kdykoli znovu vybudujete jak citovou stabilitu, tak materiální statky. Toto je jeden z nejlepších pasivních faktorů pro štěstí, dodávající sebedůvěru a zdravý rozum. Máte mimořádný obchodní úsudek a díky konzervativní a rozumné taktice si pravděpodobně vybudujete velké bohatství.

Mars trigon Jupiter
Toto je jeden z aspektů naznačujících bohatství - buď zděděné nebo získané vlastním přičiněním, případně obojí - a může být také indicií výhodného sňatku. Toto není aspekt šetření a hromadění peněz, protože materiálně se pouštíte do velkorysých věcí. Značná odvaha Vám přináší příjmy a jistotu. Jste tak trochu hazardní hráčka, schopná dát do hry všechno. Máte značné štěstí, které může ovlivňovat Vaši chuť riskovat. Vaše obchodní instinkty jsou správné. Máte solidní finanční základnu a jste schopna k ní stále přidávat.

Mars konjunkce Uran
Máte silnou osobnost a jste trochu chladná a neosobní. Vaše předsudky vůči životu jsou spíše duševní než citové, jste schopná a rychle vnímáte. Nejlépe se Vám bude dařit, když budete pracovat v neosobních záležitostech, protože Vaše city jsou nepřesné a nespolehlivé. Tento aspekt produkuje dobré vůdce, učitele a vládní úředníky. Osobní úvahy neovlivňují to, co musíte udělat. Dokážete být tvrdá a dokonce krutá, pokud to vyhovuje Vašim záměrům. Zatímco v teorii a vůči skupinám můžete být milá, umíte být nepříjemná v osobním jednání a zraňovat ty, kteří Vás milují. Vašimi city proniká jistá nepoddajnost a máte potíže s uvolněním. Často vybuchujete.

Jupiter kvadratura Neptun
Jste vizionářka, idealistka ve věcech filozofie a náboženství, s poněkud mlhavým a nelogickým přístupem k abstraktním záležitostem. Jste schopna věřit věcem, které vůbec nikdy neexistovaly. Ve Vašem myšlení se projevuje mystický ráz a mezi Váš zrak a vnější svět se vtírá závoj nereálnosti. Vaším ustavičným cílem by měly být konkrétní důkazy a měla byste zapomenout na princip víry jako na "důkaz nespatřených věcí", neboť jste příliš ochotna věřit, a proto si musíte pěstovat skepticismus. V materiálních a osobních záležitostech to z Vás činí naivního člověka a občas jednáte na základě předtuch nebo inspirací, které Vás mohou přijít pěkně draho. Držte se raději dál od seancí, spiritualismu, abstraktní filozofie a náboženství, a držte své myšlení, emoce i obchody přísně při zemi.

Jupiter kvinkunx Pluto
Vaše víra v sebe sama je mocná a pomáhá Vám k bohatému a naplněnému životu. Druzí nemusí chápat Vaše cíle, ale dodávají Vám vytrvalost potřebnou k dosažení odměny, kterou chcete za svou tvrdou práci. Veškerý vnitřní potenciál a každý kousek Vaší energie je nasměrován k úspěchu - ale podle Vašeho pojetí. Pravděpodobně nebudete automaticky akceptovat odměnu nebo ctižádost, kterou svět považuje za důležitou. Děláte si vlastní plány a nemáte ráda, když Vám v nich něco překáží. Váš bystrý úsudek plodí rozumná rozhodnutí, ale i když jste ochotna dávat rady, nejste ochotna je přijímat. Snahy o sebezdokonalování Vám pomáhají měnit se, což Vám velice prospívá v dosahování konečných cílů. Vaše náboženské nebo filozofické ideály pramení ze zkušeností a přispívají k Vaší touze žít co nejplněji.

Neptun sextil Pluto

Myšlenky, které Vám vštípili rodiče, společnost a církev, budou během Vašeho života prodělávat podstatné změny, až se stanou duchovní a filozofické názory charakteristickými pro Vaše myšlení. Tento druh tvůrčí přizpůsobivosti Vám dodává schopnost zříci se sobeckých cílů a zaměřit svoje úsilí na blaho všech.