astrální cestování


Úplně se uvolni. Zavři oči. Dýchej v klidu a pomalu. Uvolni celé své tělo. Zapomeň na všechny starosti. Uvědomuj si pouze tuto chvíli. Toto je moment, kdy můžeš provést léčení a probuzení tvé aury. Toto je moment, kdy se probouzí tvé sebeléčení. Tvá přirozená vlastnost seberegenerace a oživení. Uvědomuj si svůj dech. Tvá hadí síla se nyní může začít probouzet k životu. Soustřeď se na svůj dech. Přenes své vědomí na samý vrchol hlavy. Představuj si, jak ti z hlavy začíná vystupovat tenká stříbrná nit a stoupá vzhůru. Tenká stříbrná nit, která se začíná rozšiřovat, nabývá na tloušťce a proměňuje se v silný paprsek stříbrného světla. Představuj si, jak tento paprsek velmi mocně září. Cítíš, jak ti přímo z tvé hlavy vychází záře stříbrného světla směrem vzhůru. Jeho záře spolu s tvými nádechy a výdechy zesiluje. S každým tvým výdechem posiluješ stříbrný paprsek světla, který se tyčí nad tvou hlavou. S každým nádechem vdechuješ jeho světlo do svého těla. Stříbrná záře paprsku se tvým dýcháním rozšiřuje i zpět dolů do tvého těla. Nyní si před sebou představ červené světlo. Představuj si v prostoru před sebou přicházející jasné červené světlo. Představuj si, jak z tohoto červeného světla začíná vycházet jeho paprsek a vstupuje s tvými nádechy i výdechy do tvé první čakry. Tvé dýchání doslova nasává všechno červené světlo z prostoru před tebou a přenáší jej do místa tvé první čakry. S tvým výdechem vpouštej mantru lam svým vnitřním hlasem právě do místa první čakry. Vnitřním hlasem posílej mantru lam do své první čakry a oživuj svou životní sílu. Uvědomuj si pocity své vlastní jistoty ve světě. Prožívej sám sebe jako bytost plnou života. Jako bytost plnou životní síly. Prociťuj sebe jako bytost, která skutečně existuje. Uvědomuj si nyní své bytí. Uvědomuj si, že jsi. Pomalu se přestaň soustředit na červené světlo. Jeho záře slábne. Nyní si v prázdném prostoru před sebou představ oranžové světlo. Postupně svým dýcháním se zesiluje oranžová záře v prostoru. Představ si, jak se z oranžového světla odděluje tenký paprsek a ty nasměruj tento paprsek do své druhé čakry. Nádechy a výdechy nasávej toto oranžové světlo do své druhé čakry. A svým vnitřním hlasem oživuj jeho působení mantrou vam. Mantra vam se nese s tvým dýcháním a proudí přímo do druhé čakry. Do centra tvých obyčejných lidských emocí. Uvědomuj si nyní všechny své emoce, které dodávají tvému životu pocity pohody a štěstí. Uvědomuj si pomocí mantry vam důležitost tvého emočního prožívání. Prosvicuj oranžovým světlem všechny místa ve své druhé čakře, kde cítíš, že tvé emoce nejsou v souladu s tímto jasným oranžovým světlem. Nyní máš možnost léčit své zraněné emoce a vztahy přímo ve tvé auře. Prodýchávej posilující mantrou vam. Uvědomuj si možnosti vnímání, které ti tvé emoce zprostředkovávají. Soustřeď se na oranžové světlo, které prostupuje do tvého těla. Prociť nyní souznění s bytostmi, které jsou ti blízké. Svit oranžové barvy začíná slábnout. Její záře se v prostoru před tebou mění ve žluté světlo. Žluté světlo v prostoru tě pomalu začíná obklopovat svou energií. Tato energie tě obtéká a ty se jí pomalu otvíráš. Uklidni co nejvíce své dýchání. Dýchej velmi klidně a hluboce. Představuj si zářivé žluté světlo. Jeho svit se protahuje směrem ke tvé třetí čakře, směrem k tvému solaru plexus. Svými nádechy a výdechy prodechuj právě toto místo. Vpouštěj svým dýcháním zářivé žluté světlo do tvé třetí čakry. Tato světelná energie žlutého světla ti přináší odvahu do tvé aury, kterou si nyní začínáš uvědomovat. Prociťuj vnitřní důvěru v sebe sama a najdi pomocí žlutého světla všechna temná místa, která nejsou s tvou sebedůvěrou a vírou v sebe dostatečně silná. Najdi jakékoliv pocity ve své bytosti, které ti znemožňují věřit v sebe a sobě. Přijmi se svými hlubokými nádechy co nejvíce žlutého světla a výdechy je vpouštěj do své třetí čakry, přímo do jejího středu. Posiluj své dýchání povzbuzující mantrou ram, kterou mentálně posílej do své třetí čakry. Ram ti nyní pomůže rozpustit všechny negativní pocity. Můžeš nyní zažívat pocit, že celé tvé tělo září. Prožij pocit, že jsi ve svém středu silný, ve všem svém konání na této planetě. Nech pomalu žluté světlo rozplynout. A nyní si představ světelnou kouli, která se vznáší v prostoru před tebou. Celou svou pozornost zaměř přímo na ni. Představuj si, jak se pomalu koule zbarvuje do zelena. Nyní sleduj, jak se její zelené světlo pomalu rozpíná v prostoru před tebou. Představ si, jak z tvé srdeční čakry vychází paprsek zeleného světla. Paprsek, který se pomalu natahuje směrem k zářící zelené kouli. Sleduj, jak se tyto dvě světla propojují a jak z jejich spojení vzniká obrovský energetický vír. Tato zhuštěná energie se začíná velmi rychle točit. Roztáčí se a zesiluje své záření. Nechávej všemi póry v těle tuto energii do sebe vstupovat. Prociťuj, jak ti proudí celým tvým tělem. Nyní své dýchání úplně zklidni, úplně se uvolni. Nechávej svými nádechy a výdechy zelené světlo, které se nachází všude kolem tebe i v tobě, vstupovat do oblasti svého duchovního srdce. Vnitřním hlasem provázej svůj světelný zelený dech láskyplnou mantrou jam. Otvírej se co nejvíce zelenému hřejivému světlu ve svém srdci, neboť k tobě přináší hlubokou harmonii. Právě zde můžeš prožívat pocity spojení se svou duší, dušemi všech svých blízkých. Mantra jam, kterou doprovázíš přijímáním světla do svého srdce vyrovnává všechna slabá místa v něm. Vyživuje nyní a harmonizuje tvé schopnosti přijímání a dávání. Nyní si uvědom, jak více než polovina tvého těla je celá prostoupená světlem. Léčení světelným spektrem barev, které prozařují tvou auru. Nádechy a výdechy rozšiřuješ a posiluješ svou auru. Představuj si, jak se energie, která obaluje tvé tělo rozpíná do prostoru kolem tebe. Vnímej co nejvíce prostor kolem sebe. Celé tvé vnímání prostoru je odrazem schopnosti rozšířit a zesílit své jemnohmotné vyzařování. Podívej se svým vnitřním zrakem vzhůru. Představ si nyní jasně modré zářící světlo, které prostupuje přímo k tobě. Nech světlo působit na své snímání. Prociť spojení sebe sama s tímto modrým světlem. Vyšli modrému světlu pozdrav svým vnitřním hlasem. Pozdrav jej mantrou ham. Nech mantru vyjít přímo z tvého hrdla své krční čakry. Snaž se, ať je ve tvém vnitřním sluchu co nejjasnější. Úplně se uvolni a uvědomuj si, jak dýcháš. Začni nyní prodýchávat místo svého hrdla. S každým nádechem i výdechem vpouštěj do sebe i osvobozující mantru ham. Posiluj svým nasáváním modrého jasného světla do své krční čakry své vyjadřovací schopnosti. Léčíš vyjadřování svých slov, ale i své mentální sebevyjádření. Dodýchávej modrým světlem i své emoční vyjádření. Posiluj vnitřní klid a mír. Modré světlo proudí s tvým dýcháním do tvé krční čakry. Uvědom si sám sebe jako moudrou bytost, která může kdykoliv, na jakémkoliv místě, v jakýkoliv okamžik sdílet jeho modrou zář. Mantra ham zní tiše ve tvé krční čakře spolu s tvým dýcháním. Úplně uvolni své tělo. Tvá krční čakra je celá prostoupená světlem. Představuj si, jak se začíná modré světlo měnit v zářící indigo. Temně modré indigové světlo, světlo připomínající večerní oblohu, kterou ještě stále prozařuje slunce. Každá molekula vzduchu kolem tebe se rozsvěcuje modrou indigovou barvou. Uvědom si hluboké propojení s tímto světlem. Nyní si uvědom sebe, uvědom si své třetí oko. Představ si, jako by ses náhle zmenšil a celý sis vlezl do svého třetího oka. Představuj si, jak stojíš v samém centru svého třetího oka. Stojíš tam pevně a dýcháš. Vpouštěj do svého třetího oka svým dýcháním sytou indigovou barvu světla, které se rozšiřuje kolem tebe. Vpouštěj ji do sebe samého a vnitřním hlasem posiluj své třetí oko, svou vnitřní moudrost, mantrou óm. Při každém výdechu posílej vnitřním hlasem óm do svého třetího oka. Tvé óm prostupuje celým tvým třetím okem a aktivuje tvou mysl a vnitřní vidění. Nyní prožij ten pocit souznění s vesmírnými silami vědění. Prociťuj své třetí oko. Věz, že bez něho jsi ztracen ve světě iluzí hmotného světa. Věz, že právě toto místo je tvým důležitým průvodcem na cestě, kterou nazýváš život. A indigová modř začíná mizet, uvědom si nyní sám sebe. Svůj vnitřní zrak obrať k výšinám. Představ si, jak tě ozařuje velké, fialové světlo. Světlo proniká přímo k tobě. Nádherné, oslnivé, fialové světlo. Jeho paprsky prostupují dolů až tam, kde se nacházíš ty. Paprsky tohoto světla jsou tak dlouhé, že pronikají i zemí, kterou máš pod nohama. Pronikají celou naší planetou až do samého jejího jádra. Zdroj tohoto světla je nekonečný. Stejně jako je nekonečná láska a moudrost, kterou ti fialové světlo přináší. Nech na sebe tyto paprsky působit, doslova se jimi nech ovívat. Energie, která se dostává skrze kůži do tvého těla, léčí jakoukoliv tvou negativní myšlenku. Nechávej tuto energii volně plynout, a uvědomuj si lásku, která je všude kolem tebe. Nechávej tuto energii volně plynout a uvědomuj si lásku, která je v tobě. Toto fialové světlo veď pomocí svého mentálního dýchání do své korunní čakry. Jakoby tvá korunní čakra byly tvé plíce a ty jsi jej pouštěl do sebe. Při každém výdechu vnitřním hlasem posiluj nádhernou fialovou záři mantrou au. Au se nese dlouze stejně jako tvé výdechy. Směřuje přímo do centra tvé korunní čakry. Nyní si uvědom obrovský prostor, který je všude kolem tebe. Uvědom si záři, která vychází z tvého těla. Uvědom si světlo svých jemnohmotných těl, jež se rozprostírají všude v prostoru. Úplně se uvolni.

Nyní je tvé tělo nehybné. Pokus se vstát, ale nezapojuj do toho žádné svaly. Tělo leží, ale tvůj duch se od tohoto těla osvobozuje. Vstaň a projdi se po místnosti.

Nyní se soustřeď na své fyzické tělo. Uvědom si své fyzické tělo. Své ruce, nohy, a svým vědomým dýcháním se vracej zpátky do fyzického světa. Nyní otevři oči.